Vážení zákazníci, zboží odesíláme vždy pouze v pondělky a čtvrtky v pracovní dny (mimo svátky).

Balíček 2

 • MTHFR 677, 1298
 • COMT Val/Met,
 • COMT rs4818
 • ApoE
 • TNF SF15
 • RELN
 • GST T1, M1
 • IFITM3
 • HNMT1,2
 • mtDNA

  Tento genetický test je vhodný pro: ADHD, ADD, PAS, AUTISMUS, poruchy učení, autoimunitní potíže, PANDAS, PANS, IBS, deprese a úzkostné stavy, RS, nervozita, impulsivní reakce, agresivita, přecitlivělost.
Momentálně nedostupné
Kód: 155
8 500 Kč
Kategorie: Genetické balíčky
Hmotnost: 0.1 kg
istockphoto 871326374 612x612
Akce

Gen MTHFR 677 a MTHFR 1298 (kóduje Enzym 5,10-methylentetrahydrofolát reduktáza)

 

MTHFR MethylTetraHydroFolátReduktáza

 

Co je MTHFR?

GEN MTHFR produkuje enzym MTHFR

ENZYM MTHFR pomáhá kyselině listové

*MethylTetraHydroFolátReduktáza enzym MTHFR je důležitý pro vstřebávání kyseliny listové - dodává metylovou skupinu

* důležitý pro přeměnu homocysteinu na methionin, který organismus potřebuje pro správný metabolismus a růst svalů a který je potřebný pro tvorbu glutationu (silný antioxidant, tripeptid = složen ze tří aminokyselin)

* Proces metylace také zahrnuje enzym z genu MTHFR, takže ti s mutací mohou mít problémy s účinným odstraněním toxinů z těla mutace MTHFR.

Dvě hlavní mutace MTHFR, na které se výzkum zaměřuje nejčastěji (známo 25). Tyto mutace se nazývají polymorfismy (proměnlivost určitých úseků genomu) a ovlivňují geny označované jako:

• MTHFR C677T (kardiovaskulární onemocnění, spontánní potraty, u plodu rozštěp páteře - spina bifida) - trombofilní mutace

• MTHFR A1298C (u tohoto typu jsou častější problémy s trávením, gastroenteritidou, syndromem propustného střeva a dráždivého trakčníku - střevní neuróza, vstřebáváním živin, záněty žaludku a

střev, alergiemi, špatnou absorbcí živin) Čísla a písmenka znamenají, kde se mutace (neboli chyba v genu) nachází a o jakou záměnu se jedná.

mutace MTHFR: Výsledkem genetického vyšetření mohou být tři varianty - • negativní • heterozygotní (přítomnost 1 mutace) • homozygotní (přítomnost 2 mutací) V buňce máme totiž přítomny od každého genu 2 kopie - jednu od otce a druhou od matky. V případě heterozygotního stavu je pak jedna kopie genu normální a druhá zmutovaná, přičemž ta zdravá dokáže částečně kompenzovat činnost genu poškozeného.

V případě homozygotního nálezu jsou obě kopie genu zmutované a dopad na organismus je vážnější mutace MTHFR

• MTHFR mutace je problém spojený se špatnou metylací (zavedení metylové skupiny do molekuly) a nedostatečnou tvorbou enzymu

• MTHFR mutace postihují každou osobu jinak, někdy jsou symptomy nepostřehnutelné, jindy vedou k vážným dlouhodobým zdravotním problémům

MTHFR mutace mohou být příčinou Vaší psychické nepohody, zkleslé nálady a deprese.

• Předpokládá se, že 30-50% všech lidí by mohlo mít mutaci v genu MTHFR, který je zděděn a předán z rodičů na dítě.

• Přibližně 14-20% populace může mít závažnější mutaci MTHFR, která má drastický vliv na celkové zdraví jedince.

Katechol-O-methyltransferáza (COMT)

je enzym ovlivňující metabolismus neurotransmiterů jako je dopamin, epinefrin, norepinefrin a katecholaminových xenobiotik. Genová variabilita Val1158Methraje důležitou roli při deaktivaci dopaminu v prefrontální kůře. Tato substituce vede k nižší enzymatické aktivitě COMT a tím i pomalejšímu rozpadu dopaminu. Jedinci Val/Val lépe metabolizují dopamin a jsou lépe chráněni před bolestí (nižší práh bolestivosti), jsou citliví vůči stresu, mají nižší sklon k závislosti (alkohol, cigarety, kofein, jídlo). Jedinci Val/Met nemají zvýšené riziko závislosti, přiměřený práh bolestivosti. Jedinci Met/Met jsou citlivější k bolesti a mají vyšší riziko závislosti, jsou také více závislí na odměně a umí si ji také více užít než jedinci Val/Val.

Testování genu COMT využívá mnoho odvětví – lidské zdroje, armáda, je předmětem mnoha studií a výzkumů, které souvisí s Vašimi vlastnostmi, predikuje pravděpodobnost reakcí na situace, jak se soustředíte, jak se učíte, jak jste schopni reagovat , kolik úkolů, počitků a vjemů vyhodnocuje Váš mozek a na jakou profesi a pozici máte lepší genetické vybavení.

COMT je v zahraničí taktéž využíván v oboru Psychiatrie.

 

CO JE ALZHEIMEROVA CHOROBA?

Alzheimerova choroba je závažné neurodegenerativní onemocnění mozku, které způsobuje postupné odumírání mozkových buněk a vede ke komplexnímu duševnímu i fyzickému rozkladu lidské osobnosti, resp. k demenci. Choroba byla poprvé popsána německým lékařem Alfonsem Alzheimerem již v roce 1907, v té době však byla považována za velmi vzácnou. Z hlediska zvýšeného výskytu v posledních desetiletích se dnes jeví jako celospolečenský fenomén a řadí se mezi civilizační choroby. Aktuální dostupné údaje uvádějí, že tímto onemocněním trpí okolo 7 milionů lidí v celé Evropě – v České republice je to okolo 130 000 osob. Přestože je nemoc spojována především s pokročilejším věkem, není výjimkou ani pro mladé lidi ve věku od 30-40 let. Délka života se od vypuknutí nemoci pohybuje od 8 do 20 let.

CO ZPŮSOBUJE ALZHEIMEROVU CHOROBU?
Na vznik a rozvoj má vliv celá řada faktorů, přičemž jednou z možných příčin je genetická predispozice spojená s mutací genů zodpovědných za transport tukových látek v krvi, jmenovitě genu pro apolipoprotein E. Během nemoci se v mozku v nebezpečně zvýšené míře ukládají chorobné látky vznikající štěpením bílkovin, tzv. amyloidy. Ty zabraňují přenosu elektrických impulzů mezi nervovými buňkami, které jsou nezbytné pro paměť, orientaci a učení se.
Vady lipidového (tukového) metabolismu úzce souvisí se vznikem aterosklerózy, která způsobuje zužování cév a podle místa vzniku následně závažné ischemické choroby (infarkt myokardu, mozková mrtvice, angina pectoris apod.). Několikanásobné mozkové mrtvice mohou být také příčinou demence.
Vzhledem k příznakům, které jsou zpočátku typické pro klasické přirozené stárnutí, není zcela jednoduché rozpoznat tuto nemoc v počátcích. Základem je proto jejich včasné odhalení a stanovení správné diagnózy (ne každé zapomínání musí automaticky znamenat Alzheimerovu nemoc), díky tomu lze upravit životní režim postiženého člověka tak, aby kvalita a smysl jeho života zůstali co nejdéle zachovány.

 

JAKÉ MOHOU BÝT PŘÍČINY VZNIKU ALZHEIMEROVY CHOROBY?
– věk
– pohlaví (ženy jsou ohroženy více než muži)
– dědičné predispozice, rodinná anamnéza
– vzdělání (otázka, jaký vliv má nebo nemá délka vzdělávacího procesu na možnost výskytu nemoci u člověka je stále intenzivně zkoumána)
– další onemocnění (Downův syndrom, autoimunitní onemocnění, chronické záněty a infekce, apod.)
– faktory jako hypertenze, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, vysoká hladina lipidů
– kouření, alkohol, deprese, úrazy hlavy, vliv životního prostředí a mnohé další.


K ČEMU DOCHÁZÍ PŘI ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ?
Nemoc napadá nervové buňky a způsobuje úbytek mozkové hmoty, mozek tzv. atrofuje. Postupně zahlcuje jednotlivá mozková centra zodpovědná za paměť, řeč, úsudek a orientaci. Na počátku je zapomínání a roztržitost, v konečné fázi se člověk není schopen sám o sebe postarat – svým chováním a jednáním se z něj stává opět dítě, o které je potřeba se beze zbytku starat. Této fázi však předchází ranější stádia, kdy se pozvolna projevují – ve zmatení, úzkosti a strachu postiženého a v bolestných zkušenostech jeho blízkých, jednotlivé zdravotní obtíže a komplikace.

 

KOHO ALZHEIMEROVA CHOROBA NEJVÍCE POSTIHUJE?
Alzheimerova choroba je příčinou nejméně 60 % demencí a čtvrtou až pátou nejčastější příčinou smrti. Jak bylo již řečeno, významným faktorem tohoto onemocnění je věk, s nímž pravděpodobnost výskytu prudce stoupá. Ve věku nad 65 let onemocní každý dvacátý člověk, u osob starších 85 let je to každý pátý člověk. Mladší jedinci jsou ohroženi výjimečně.

 

JAKÉ JSOU MOŽNOSTI LÉČBY ALZHEIMEROVY NEMOCI?
Alzheimerova choroba je smrtelné onemocnění, odumírání mozku je definitivní. V současné době probíhají různé studie a výzkumy léčiv a terapií, které by dokázaly postup nemoci zvrátit, prozatím však bez klinicky potvrzených výsledků. Účinná léčba tedy neexistuje – kombinací léků a preventivních opatření lze pouze zpomalit postup nemoci.
V rámci léčebné doplňkové terapie jsou doporučovány různé podpůrné prostředky jako příjem antioxidantů. V souvislosti s metabolickým syndromem (soubor rizikových faktorů zahrnující hypertenzi, obezitu, zvýšené hodnoty krevního cukru, diabetes mellitus 2. typu), který zvyšuje až čtyřnásobně riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění, je důležitý také pohyb.

 

 • POKUD SE VE VAŠÍ RODINĚ VYSKYTUJE ALZHEIMEROVA CHOROBA, PRAVDĚPODOBNOST, ŽE SE NEMOC MŮŽE TÝKAT I VÁS, JE AŽ 4x VYŠŠÍ NEŽ U OSTATNÍCH LIDÍ.
 • GENETICKÝ TEST LABORATOŘE GENLABS SPOLEHLIVĚ ZJISTÍ VAŠE PREDISPOZICE KE VZNIKU ALZHEIMEROVY CHOROBY.
 • VČASNÉ ZAHÁJENÍ LÉČBY ZPOMALUJE PROJEVY NEMOCI A UMOŽŇUJE DLOUHODOBĚJŠÍ ZACHOVÁNÍ KVALITY ŽIVOTA.

 

NA CO SE ZAMĚŘUJE GENETICKÝ TEST?

Genetická analýza se primárně zaměřuje na zjištění mutací v genu pro apolipoprotein E, který představuje jeden z rizikových faktorů. Zvyšuje riziko vzniku sporadické formy Alzheimerovy choroby a dědičné formy s pozdním začátkem. U tohoto proteinu jsou známy celkem čtyři různé varianty genu (ApoE1, ApoE2, ApoE3 a ApoE4). U lidí bez varianty ApoE4 je riziko vzniku onemocnění během života asi 9 %, u nosičů jedné varianty ApoE4 29 %, u nosičů dvou ApoE4 variant je to už 83%. Apolipoprotein E zodpovídá za transport tukových látek v krvi. Tímto vyšetřením se zároveň odhalují možná rizika vzniku aterosklerózy jako základní příčiny vzniku kardiovaskulárních onemocnění, k nimž patří i poškození mozku (cévní mozková příhoda, aneurysma, embolie, trombóza apod.)

 

Gen TNF SF15 - Dráždivý tračník (IBS)

Až 70 % pacientů s diagnózou syndromu dráždivého tračníku (Irritable Bowel Syndrom, dále IBS) hlásí příznaky, které souvisí se špatně vstřebanými fermentovatelnými cukry, např. laktózou. Syndrom dráždivého tračníku je běžná gastrointestinální porucha, která postihuje až 10% celosvětové populace. IBS má hodně podobné klinické příznaky jako laktózová intolerance. Vyznačuje se především opakující se bolestí břicha a podle kritérií ROME IV je rozdělena do čtyř podtypů: IBS s převládajícím průjmem (IBS-D), IBS s převládající zácpou (IBS-C), IBS se střídavým průjmem a zácpou (IBS-M) a nepodtypová IBS (IBS-U).

Gen GST (glutathion-S-transferáza)

Glutathion-S-transferáza (GST) katalyzuje řadu metabolických reakcí vedoucích k detoxifikaci nejen tělních odpadních látek, jako jsou peroxidované lipidy, ale i k odstranění xenobiotik (léky, látky cizorodé povahy) z těla. GST také může vyvazovat jedovaté látky a fungovat jako transportní protein. GST enzymy zřejmě hrají také důležitou roli při vzniku rakoviny i rezistenci k chemoterapeutikům. Některé alely GST enzymů mají vliv na vznik astmatu, aterosklerózy, alergie či dalších zánětlivých onemocnění, např. diabetes je nemoc doprovázená oxidativním poškozením tkání. Poškození GST spojuje i s neurologickými nemocemi, jako je Alzheimerova choroba, Parkinsonova nemoc či amyotrofická laterální skleróza (ALS), dále s Autismem.

 

Gen IFITM3 – těžký průběh viróz

Proteiny IFITM3 působí antiviroticky, přičemž inhibují fúzi viru a vstup viru do buňky a snižují produkci infekčních virionů a infekčnost nově vznikajících kopií viru. Jejich snížená produkce, způsobená uvedenými genetickými variantami, je zásadní pro průběh a prognózu virové infekce, která může být mírná nebo těžká. Mezi rizikové genové varianty genu IFITM3 patří dvě nejvýznamnější, označované kódy rs12252-C, rs34481144-A.

 

Genetický test: Histamin a ADHD

Laboratorní test – gen HNMT rs11558538 (HNMT1) a rs1050891 (HNMT2).

Možné výsledky genetického testu pro HNMT:

 • HNMT1 rs11558538:
 • „C“ = normální odbourávání histaminu
 • „T“ = Snížené odbourávání histaminu, vyšší histamin v mozku 
 • HNMT2 rs1050891:
 • ‚G" = normální odbourávání histaminu
 • „A“ = Snížené odbourávání histaminu, vyšší histamin v mozku 

Co je Histamin:

Histamin je životně důležitý pro funkci mozku: probudí vás, potlačí chuť k jídlu a dá vám vědět, že máte žízeň. Histamin v mozku může také způsobit, že se budete cítit zvědavější a motivovanější. Udržuje vás ve střehu, pomáhá vám připravit se na stresové situace a podporuje vytváření vzpomínek. Příliš mnoho mozkového histaminu však může způsobit vážné problémy. Zabýváme se aktivitou enzymu histamin-N-methyltransferázy (HNMT), který rozkládá histamin v mozku, a jak jeho nízká aktivita HNMT může ovlivnit vaše zdraví.

Jak způsobuje gen HNMT problémy?

HNMT kóduje histamin-N-methyltransferázu, druhý hlavní enzym (po DAO), který štěpí histamin ve střevech.  HNMT se nachází v celém těle a (možná nejvýznamněji) v mozku. Deaktivuje histamin přidáním methylové skupiny. Variace v genu HNMT byly spojeny s chronickou kopřivkou a ekzémem, stejně jako s neurologickými příznaky. Je pravděpodobné, že enzym HNMT může být za těchto podmínek snížen a jeho zvýšení může pomoci odstranit výše uvedené příznaky. HNMT je hlavním enzymem degradujícím histamin v mozku a velké části těla. 

Receptory histaminu

 • Receptory histaminu H1 – hladké svalstvo a endoteliální buňky ovlivňující kůži - krevní cévy.
 • Receptory histaminu H2 – buňky ve střevech řídí sekreci kyselin, bolesti břicha - tepová frekvence.
 • Receptory histaminu H3 – centrální nervový systém ovládající nervy, spánek, chuť k jídlu a chování.
 • Receptory histaminu H4 – brzlík, tenké střevo, slezina, tlusté střevo, kostní dřeň a bílé krvinky, zánětlivá reakce

 

Histamin a migrény

 Migréna je stav, který způsobuje nesnesitelné bolesti hlavy, nevolnost, intenzivní únavu, citlivost na světlo a zvuk a neschopnost pohybu bez bolesti. Jedním z možných důvodů je nadměrný mozkový histamin. Ve skutečnosti vědci po desetiletí věděli, že mohou vyvolat bolest hlavy pouze tím, že člověku podají dostatek histaminu ústy. Nadbytek mozkového histaminu může způsobit migrény; lidé, kteří mívají migrény, jsou také citlivější na účinky histaminu v mozku.  V současnosti jsou některá antihistaminika zkoumána jako budoucí léky na migrénu. Největší potenciál mohou mít léky, které aktivují histaminový receptor H3. 

Mezi 3 největší faktory spojené s intolerancí histaminu patří SYNDROM PROPUSTNEHO STŘEVA ,https://www.elaeshop.eu/syndrom-propustneho-streva/ nebo související poruchy jako je Crohnova choroba a celiakie. Druhým faktorem je genetický polymorfismus s enzymem DAO. Alkohol nebo užívání léků je dalším silným rizikovým faktorem. 

Výzkum ukázal, že lidé reagují na zvýšenou hladinu histaminu velmi odlišně, ale pokud reagují špatně na fermentované potraviny, je to většinou známka intolerance histaminu. Většina lidí velmi dobře reaguje na malé množství a postupně se zvyšující hladinu fermentovaných potravin. U osob s nesnášenlivostí histaminu se často objeví příznaky jako je kopřivka, ekzém, vyrážka nebo bolesti hlavy. 

Histaminová intolerance se od alergie na určitou potravinou liší v tom, že histaminová intolerance je kumulativní problém. Jakmile začneme mít příznaky, kdy příjmeme příliš mnoho molekul histaminu, nebo snížíme hladinu enzymu DAO. Poté histamin přetíží systém. Tyto příznaky pak trvají do doby, dokud tělo histamin neodstraní ze systému.

Pokud zjistíme, že naše tělo reaguje na různorodou skupinu potravin (například špenát, rajčata, víno a zelí) reaguje příznaky, od ucpaného nosu až po migrénové bolesti hlavy, neznamená to hned potravinovou alergii. Místo toho se může jednat o tzv. histaminovou intoleranci, protože všechny tyto potraviny obsahují vysokou hladinu histaminu.

Intoleranci je často obtížné diagnostikovat, protože pacient obvykle může zažívat příznaky jednou nebo opakovaně a to nezávisle na sobě, protože rozhoduje i množství samotné potraviny. Často je proto histaminová intolerance chybně diagnostikována jako IBS (syndrom dráždivého tračníku).

 

Histamin a ADHD

Zdá se, že HNMT, jako primární enzym degradující histamin v mozku, souvisí s příznaky ADHD, ale vědci si nejsou jisti přesně jak. Některé varianty v genu HNMT způsobují, že děti s ADHD jsou citlivější na účinky vysokého mozkového histaminu v případě konzumace různých potravinářských přídatných látek.  V jedné zajímavé studii zvýšený histamin v mozku zhoršil symptomy chování u dětí s ADHD. U dětí s genotypem AA na rs1050891 byla pravděpodobnější, že budou mít horší příznaky, když byly vystaveny umělým potravinářským barvivům a přísadám (potravinářská žluť, karmoisin, tartrazin, ponceau 4R, chinolinová žluť, červeň Allura AC a benzoát sodný), které zvyšují hladinu histaminu v mozku, Alela ‚T‘ na rs11558538 je spojena se sníženou aktivitou HNMT a zvýšeným rizikem schizofrenie, ADHD a migrény. Proto v případech, kdy jsou hladiny histaminu v mozku vyšší, může zvýšení HNMT pomoci ADHD. 

 

 

Pro odbornou konzultaci k výsledkům Vašeho testu kontaktujte naši Centrum prevence zdraví.

 

Cena: 2950,-  CZK - cena je včetně 30 minutové konzultace

 

Kdo by měl test zvážit?

Obvyklé příznaky histaminové intolerance a jejich diagnostika

Histamin koluje celým krevním řečištěm, čímž může způsobit řadu zdravotních problému a poté je těžké histaminovou intoleranci diagnostikovat. Většina lékařů není obeznámená s intolerancí na histamin a nepovažují ji tedy za faktor přispívající ke zdravotním problémům pacienta. Nejčastějšími projevy histaminové intolerance jsou gastrointestinální potíže. Jedna studie z roku 2019 provedená v Intestinal Research zkoumala přibližně 60 pacientů s tímto problémem a uvedli, že nejčastějším a nejzávažnějším příznakem je nadýmání, po kterém následuje průjem, bolest břicha a zácpa.5

 

Další příznaky doprovázející intoleranci na histamin:

 • bolesti hlavy, migrény a mozková mlha
 • únava, ucpaná nos, svědění očí, uší a nosu, astma,
 • kožní problémy – kopřivka, ekzémy, lupénka, akné, zarudlé oči, začervenání pokožky
 • zažívací problémy
 • problémy s tlakem a tepovou frekvencí
 • bušení srdce a závratě
 • nepravidelný menstruační cyklus
 • nevolnost 
 • zvracení
 • svědění pokožky
 • silné menstruační bolesti
 • nízký krevní tlak
 • otoky
 •  potíže s termoregulací
 • Neklid,
 • Úzkost, deprese
 • Schizofrenie
 • Problémy s usínáním. Kromě toho se mohou objevit křeče v břiše, otoky (nejčastěji kolem rtů a očí), zrudnutí obličeje, vysoký krevní tlak, nepravidelná srdeční frekvence, potíže s regulací tělesné teploty. 

 

Pokud si myslíte, že trpíte histaminovou intoleranci, je několik řešení, které lze doporučit. V první řadě je to nizkohistaminová dieta, kdy omezíte nebo úplně vyloučíte potraviny bohaté na histamin. Ve studii z roku 2019 bylo zjištěno významné zvýšení sérových hladin DAO u pacientů s přísným a občasným dodržováním nízkohistaminové diety.Určitě by měly být vyloučeny zpracované potraviny jako jsou konzervy a polotovary. Nesnášenlivost histaminu závisí na dávce. To znamená, že existuje práh histaminu nebo potravin uvolňujících histamin, který většina lidí citlivých na histamin může tolerovat, než se u nich objeví příznaky.

 

Pro konzultaci výsledků kontaktujte Naše Centrum prevence zdraví Elaconsulting s.r.o. na telefonním čísle - +420 725 350 496.

 

Zpět do obchodu